به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 24
جدول کامل مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
شنبه 22 آبان 1395
1 نفت اهواز 0 0 ملوان انزلی 14:30 نفت اهواز
2 شهرداری ارومیه 1 1 صنعت نفت آبادان 14:30 تختی ارومیه
3 ذوب آهن اصفهان 1 0 مس رفسنجان 14:30 فولادشهر
4 تراکتورسازی تبریز 0 1 خونه به خونه بابل 14:30 تختی تبریز
5 سپاهان اصفهان 0 2 صبای قم 14:30 صفائیه اصفهان
6 مس کرمان 1 1 فولاد خوزستان 14:30 شهید باهنر کرمان
هفته 2
جمعه 28 آبان 1395
7 صنعت نفت آبادان 2 2 خونه به خونه بابل 14:30 تختی آبادان
8 صبای قم 1 0 نفت اهواز 14:30 یادگار قم
9 ذوب آهن اصفهان 1 0 تراکتورسازی تبریز 14:30 فولادشهر
10 مس رفسنجان 3 0 سپاهان اصفهان 14:30 تختی رفسنجان
11 ملوان انزلی 4 0 مس کرمان 14:30 تختی انزلی
شنبه 29 آبان 1395
12 فولاد خوزستان 3 0 شهرداری ارومیه 14:30 صنایع فولاد اهواز
هفته 3
شنبه 06 آذر 1395
13 مس کرمان 0 1 صبای قم 14:15 شهید باهنر کرمان
يکشنبه 07 آذر 1395
14 خونه به خونه بابل 1 2 فولاد خوزستان 14:15 هفت تیر بابل
15 نفت اهواز 1 0 مس رفسنجان 14:15 نفت اهواز
16 تراکتورسازی تبریز 2 1 صنعت نفت آبادان 14:15 تختی تبریز
17 شهرداری ارومیه 0 1 ملوان انزلی 14:15 تختی ارومیه
دوشنبه 08 آذر 1395
18 سپاهان اصفهان 2 0 ذوب آهن اصفهان 14:15 صفائیه اصفهان
هفته 4
شنبه 13 آذر 1395
19 ذوب آهن اصفهان 0 0 نفت اهواز 14:15 فولادشهر
20 سپاهان اصفهان 0 1 تراکتورسازی تبریز 14:15 صفائیه اصفهان
21 ملوان انزلی 2 0 خونه به خونه بابل 14:15 تختی انزلی
22 مس رفسنجان 1 2 مس کرمان 14:15 تختی رفسنجان
23 صبای قم 3 1 شهرداری ارومیه 14:15 یادگار قم
يکشنبه 14 آذر 1395
24 فولاد خوزستان 1 0 صنعت نفت آبادان 14:15 صنایع فولاد اهواز
هفته 5
جمعه 19 آذر 1395
25 نفت اهواز 4 0 سپاهان اصفهان 14:00 نفت اهواز
26 خونه به خونه بابل 4 2 صبای قم 14:00 هفت تیر بابل
27 شهرداری ارومیه 1 1 مس رفسنجان 14:00 تختی ارومیه
شنبه 20 آذر 1395
28 مس کرمان 2 2 ذوب آهن اصفهان 14:00 شهید باهنر کرمان
29 صنعت نفت آبادان 0 2 ملوان انزلی 14:00 تختی آبادان
دوشنبه 22 آذر 1395
30 تراکتورسازی تبریز 1 0 فولاد خوزستان 14:00 تختی تبریز
هفته 6
جمعه 26 آذر 1395
31 صبای قم 0 0 صنعت نفت آبادان 14:00 یادگار قم
32 ذوب آهن اصفهان 0 1 شهرداری ارومیه 14:00 فولادشهر
33 مس رفسنجان 1 2 خونه به خونه بابل 14:00 تختی رفسنجان
34 سپاهان اصفهان 1 1 مس کرمان 14:00 صفائیه اصفهان
شنبه 27 آذر 1395
35 نفت اهواز 1 3 تراکتورسازی تبریز 14:00 نفت اهواز
36 ملوان انزلی 4 3 فولاد خوزستان 14:00 تختی انزلی
هفته 7
جمعه 03 دی 1395
37 صنعت نفت آبادان 3 3 مس رفسنجان 14:00 تختی آبادان
38 خونه به خونه بابل 1 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 هفت تیر بابل
شنبه 04 دی 1395
39 تراکتورسازی تبریز 3 1 ملوان انزلی 14:00 تختی تبریز
40 شهرداری ارومیه 0 1 سپاهان اصفهان 14:00 تختی ارومیه
41 مس کرمان 1 1 نفت اهواز 14:00 شهید باهنر کرمان
42 فولاد خوزستان 2 1 صبای قم 14:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 8
جمعه 10 دی 1395
43 مس رفسنجان 0 0 فولاد خوزستان 14:00 تختی رفسنجان
44 ذوب آهن اصفهان 2 0 صنعت نفت آبادان 14:00 فولادشهر
45 سپاهان اصفهان 0 1 خونه به خونه بابل 14:00 صنایع فولاد اهواز
46 مس کرمان 1 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 شهید باهنر کرمان
شنبه 11 دی 1395
47 صبای قم 2 1 ملوان انزلی 14:00 یادگار قم
48 نفت اهواز 1 0 شهرداری ارومیه 14:00 نفت اهواز
هفته 9
جمعه 17 دی 1395
49 فولاد خوزستان 1 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 صنایع فولاد اهواز
50 صنعت نفت آبادان 3 1 سپاهان اصفهان 14:00 تختی آبادان
51 خونه به خونه بابل 0 0 نفت اهواز 14:00 هفت تیر بابل
52 ملوان انزلی 0 0 مس رفسنجان 14:00 تختی انزلی
53 شهرداری ارومیه 2 2 مس کرمان 14:00 تختی ارومیه
54 تراکتورسازی تبریز 1 0 صبای قم 14:00 تختی تبریز
هفته 10
جمعه 24 دی 1395
55 نفت اهواز 0 0 صنعت نفت آبادان 14:00 نفت اهواز
56 سپاهان اصفهان 1 1 فولاد خوزستان 14:00 صفائیه اصفهان
57 شهرداری ارومیه 0 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 تختی ارومیه
58 مس رفسنجان 2 1 صبای قم 14:00 تختی رفسنجان
شنبه 25 دی 1395
59 مس کرمان 0 0 خونه به خونه بابل 14:00 صنایع فولاد اهواز
60 ذوب آهن اصفهان 1 0 ملوان انزلی 14:00 فولادشهر
هفته 11
جمعه 01 بهمن 1395
61 فولاد خوزستان 0 1 نفت اهواز 14:00 صنایع فولاد اهواز
62 صنعت نفت آبادان 1 2 مس کرمان 14:00 تختی آبادان
63 خونه به خونه بابل 2 0 شهرداری ارومیه 14:00 هفت تیر بابل
64 ملوان انزلی 3 1 سپاهان اصفهان 14:00 تختی انزلی
65 تراکتورسازی تبریز 0 0 مس رفسنجان 14:00 تختی تبریز
66 صبای قم 0 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 یادگار قم
هفته 12
جمعه 15 بهمن 1395
67 فولاد خوزستان 1 2 مس کرمان 14:00 صنایع فولاد اهواز
68 صنعت نفت آبادان 3 2 شهرداری ارومیه 14:00 تختی آبادان
69 صبای قم 1 2 سپاهان اصفهان 14:00 یادگار قم
شنبه 16 بهمن 1395
70 ملوان انزلی 0 0 نفت اهواز 14:00 صنایع فولاد اهواز
71 خونه به خونه بابل 3 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 هفت تیر بابل
يکشنبه 01 اسفند 1395
72 مس رفسنجان 1 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 تختی رفسنجان
هفته 13
پنجشنبه 21 بهمن 1395
73 شهرداری ارومیه 2 3 فولاد خوزستان 14:00 تختی ارومیه
74 نفت اهواز 2 1 صبای قم 14:00 نفت اهواز
75 خونه به خونه بابل 2 0 صنعت نفت آبادان 14:00 هفت تیر بابل
76 سپاهان اصفهان 0 1 مس رفسنجان 14:00 صفائیه اصفهان
77 مس کرمان 1 0 ملوان انزلی 14:00 شهید باهنر کرمان
78 تراکتورسازی تبریز 0 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 تختی تبریز
هفته 14
چهارشنبه 27 بهمن 1395
79 مس رفسنجان 0 1 نفت اهواز 14:00 تختی رفسنجان
80 ملوان انزلی 4 1 شهرداری ارومیه 14:00 تختی انزلی
81 ذوب آهن اصفهان 1 0 سپاهان اصفهان 14:00 فولادشهر
82 صبای قم 2 1 مس کرمان 14:00 یادگار قم
پنجشنبه 28 بهمن 1395
83 فولاد خوزستان 0 0 خونه به خونه بابل 14:00 صنایع فولاد اهواز
شنبه 30 بهمن 1395
84 صنعت نفت آبادان 1 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 تختی آبادان
هفته 15
چهارشنبه 04 اسفند 1395
85 صنعت نفت آبادان 0 2 فولاد خوزستان 14:00 تختی آبادان
86 شهرداری ارومیه 1 0 صبای قم 14:00 تختی ارومیه
87 خونه به خونه بابل 5 2 ملوان انزلی 14:00 هفت تیر بابل
پنجشنبه 05 اسفند 1395
88 مس کرمان 1 0 مس رفسنجان 14:00 شهید باهنر کرمان
جمعه 06 اسفند 1395
89 نفت اهواز 0 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 نفت اهواز
شنبه 07 اسفند 1395
90 تراکتورسازی تبریز 1 1 سپاهان اصفهان 14:00 تختی تبریز
هفته 16
چهارشنبه 11 اسفند 1395
91 فولاد خوزستان 1 1 تراکتورسازی تبریز 14:00 صنایع فولاد اهواز
92 ملوان انزلی 2 1 صنعت نفت آبادان 14:00 تختی انزلی
93 صبای قم 1 1 خونه به خونه بابل 14:00 صنایع فولاد اهواز
94 مس رفسنجان 2 1 شهرداری ارومیه 14:00 تختی رفسنجان
95 ذوب آهن اصفهان 2 1 مس کرمان 14:00 فولادشهر
جمعه 13 اسفند 1395
96 سپاهان اصفهان 1 1 نفت اهواز 14:00 صفائیه اصفهان
هفته 17
سه‌شنبه 17 اسفند 1395
97 فولاد خوزستان 3 1 ملوان انزلی 14:00 صنایع فولاد اهواز
98 صنعت نفت آبادان 2 0 صبای قم 14:00 تختی آبادان
99 شهرداری ارومیه 1 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 تختی ارومیه
100 خونه به خونه بابل 1 0 مس رفسنجان 14:00 هفت تیر بابل
پنجشنبه 19 اسفند 1395
101 تراکتورسازی تبریز 2 1 نفت اهواز 14:00 تختی تبریز
102 مس کرمان 2 1 سپاهان اصفهان 14:00 شهید باهنر کرمان
هفته 18
پنجشنبه 26 اسفند 1395
103 صبای قم 0 4 فولاد خوزستان 14:00 یادگار قم
104 نفت اهواز 2 1 مس کرمان 14:00 نفت اهواز
105 مس رفسنجان 1 1 صنعت نفت آبادان 14:00 تختی رفسنجان
106 ملوان انزلی 1 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 تختی انزلی
جمعه 27 اسفند 1395
107 سپاهان اصفهان 4 1 شهرداری ارومیه 14:00 صفائیه اصفهان
108 ذوب آهن اصفهان 0 1 خونه به خونه بابل 14:00 فولادشهر
هفته 19
چهارشنبه 16 فروردين 1396
109 فولاد خوزستان 2 1 مس رفسنجان 15:00 صنایع فولاد اهواز
110 صنعت نفت آبادان 2 1 ذوب آهن اصفهان 15:00 تختی آبادان
111 خونه به خونه بابل 2 2 سپاهان اصفهان 15:00 هفت تیر بابل
112 شهرداری ارومیه 0 1 نفت اهواز 16:45 تختی ارومیه
113 تراکتورسازی تبریز 1 1 مس کرمان 16:45 تختی تبریز
114 ملوان انزلی 1 1 صبای قم 16:45 تختی انزلی
هفته 20
چهارشنبه 23 فروردين 1396
115 ذوب آهن اصفهان 2 1 فولاد خوزستان 15:00 فولادشهر
116 نفت اهواز 0 1 خونه به خونه بابل 15:00 نفت اهواز
117 سپاهان اصفهان 1 1 صنعت نفت آبادان 15:00 صفائیه اصفهان
118 صبای قم 1 2 تراکتورسازی تبریز 15:00 یادگار قم
119 مس رفسنجان 1 0 ملوان انزلی 15:00 تختی رفسنجان
120 مس کرمان 3 1 شهرداری ارومیه 15:00 شهید باهنر کرمان
هفته 21
چهارشنبه 30 فروردين 1396
121 فولاد خوزستان 3 1 سپاهان اصفهان 15:00 صنایع فولاد اهواز
122 صنعت نفت آبادان 2 1 نفت اهواز 15:00 تختی آبادان
123 ملوان انزلی 0 2 ذوب آهن اصفهان 15:00 تختی انزلی
124 تراکتورسازی تبریز 1 2 شهرداری ارومیه 15:00 تختی تبریز
125 خونه به خونه بابل 5 0 مس کرمان 15:00 هفت تیر بابل
126 صبای قم 0 0 مس رفسنجان 15:00 یادگار قم
هفته 22
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
127 نفت اهواز 2 6 فولاد خوزستان 17:00 نفت اهواز
128 مس کرمان 3 0 صنعت نفت آبادان 17:00 شهید باهنر کرمان
129 شهرداری ارومیه 3 0 خونه به خونه بابل 17:00 تختی ارومیه
130 سپاهان اصفهان 0 0 ملوان انزلی 17:00 صفائیه اصفهان
131 مس رفسنجان 1 5 تراکتورسازی تبریز 17:00 تختی رفسنجان
132 ذوب آهن اصفهان 3 0 صبای قم 17:00 فولادشهر
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96