به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 04
جدول کامل مسابقات لیگ برتر جوانان کشور هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
دوشنبه 08 شهريور 1395
1 شاهین شهرداری بوشهر 0 1 البدر بندر کنگ 18:00 مهدوی بوشهر
سه‌شنبه 09 شهريور 1395
2 نفت اهواز 1 0 گهر زاگرس دورود 18:00 نفت اهواز
3 ذوب آهن اصفهان 2 1 فولاد خوزستان 18:00 فولادشهر
4 صنعت نفت آبادان 0 2 برق جدید شیراز 18:00 تختی آبادان
5 گل گهر سیرجان 1 1 تراکتورسازی تبریز 18:00 گل گهر سیرجان
6 مس کرمان 0 2 سپاهان اصفهان 18:00 شهید باهنر کرمان
هفته 2
شنبه 13 شهريور 1395
7 فولاد خوزستان 3 1 گل گهر سیرجان 18:00 صنایع فولاد اهواز
دوشنبه 15 شهريور 1395
8 نفت اهواز 3 2 شاهین شهرداری بوشهر 18:00 نفت اهواز
9 سپاهان اصفهان 2 0 صنعت نفت آبادان 18:00 صفائیه اصفهان
10 البدر بندر کنگ 1 1 تراکتورسازی تبریز 18:00 البدر بندر کنگ
11 گهر زاگرس دورود 2 2 مس کرمان 18:00 تختی دورود
12 برق جدید شیراز 0 1 ذوب آهن اصفهان 18:00 دستغیب شیراز
هفته 3
چهارشنبه 24 شهريور 1395
13 البدر بندر کنگ 1 1 فولاد خوزستان 18:00 البدر بندر کنگ
14 مس کرمان 2 1 نفت اهواز 18:00 شهید باهنر کرمان
15 صنعت نفت آبادان 3 1 گهر زاگرس دورود 18:00 تختی آبادان
16 شاهین شهرداری بوشهر 2 2 تراکتورسازی تبریز 18:00 مهدوی بوشهر
17 ذوب آهن اصفهان 0 4 سپاهان اصفهان 18:00 فولادشهر
18 گل گهر سیرجان 1 2 برق جدید شیراز 18:00 گل گهر سیرجان
هفته 4
چهارشنبه 31 شهريور 1395
19 فولاد خوزستان 4 2 تراکتورسازی تبریز 18:00 صنایع فولاد اهواز
20 نفت اهواز 2 0 صنعت نفت آبادان 18:00 نفت اهواز
21 مس کرمان 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 18:00 شهید باهنر کرمان
22 برق جدید شیراز 0 3 البدر بندر کنگ 18:00 دستغیب شیراز
23 گهر زاگرس دورود 1 0 ذوب آهن اصفهان 18:00 تختی دورود
24 سپاهان اصفهان 2 1 گل گهر سیرجان 18:00 صفائیه اصفهان
هفته 5
دوشنبه 01 آذر 1395
25 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 فولاد خوزستان 15:00 مهدوی بوشهر
سه‌شنبه 06 مهر 1395
26 صنعت نفت آبادان 2 0 مس کرمان 15:30 تختی آبادان
27 ذوب آهن اصفهان 0 1 نفت اهواز 15:30 فولادشهر
28 تراکتورسازی تبریز 2 1 برق جدید شیراز 15:30 یادگار تبریز
29 البدر بندر کنگ 0 2 سپاهان اصفهان 15:30 البدر بندر کنگ
30 گل گهر سیرجان 1 0 گهر زاگرس دورود 15:30 گل گهر سیرجان
هفته 6
دوشنبه 12 مهر 1395
31 صنعت نفت آبادان 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 15:30 تختی آبادان
32 نفت اهواز 1 1 گل گهر سیرجان 15:30 نفت اهواز
33 مس کرمان 0 1 ذوب آهن اصفهان 15:30 شهید باهنر کرمان
34 سپاهان اصفهان 2 0 تراکتورسازی تبریز 15:30 صفائیه اصفهان
35 گهر زاگرس دورود 0 1 البدر بندر کنگ 15:30 تختی دورود
چهارشنبه 14 مهر 1395
36 برق جدید شیراز 1 2 فولاد خوزستان 15:30 دستغیب شیراز
هفته 7
يکشنبه 18 مهر 1395
37 فولاد خوزستان 4 3 سپاهان اصفهان 15:45 صنایع فولاد اهواز
38 ذوب آهن اصفهان 1 0 صنعت نفت آبادان 15:45 فولادشهر
39 البدر بندر کنگ 1 0 نفت اهواز 15:45 البدر بندر کنگ
40 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 برق جدید شیراز 15:45 مهدوی بوشهر
41 گل گهر سیرجان 4 2 گهر زاگرس دورود 15:45 گل گهر سیرجان
42 تراکتورسازی تبریز 3 2 مس کرمان 15:45 یادگار تبریز
هفته 8
شنبه 24 مهر 1395
43 نفت اهواز 2 1 تراکتورسازی تبریز 15:45 نفت اهواز
44 گهر زاگرس دورود 0 1 فولاد خوزستان 15:45 تختی دورود
45 صنعت نفت آبادان 3 1 گل گهر سیرجان 15:45 تختی آبادان
46 سپاهان اصفهان 2 1 برق جدید شیراز 15:45 صفائیه اصفهان
47 ذوب آهن اصفهان 2 0 البدر بندر کنگ 15:45 فولادشهر
48 مس کرمان 2 1 شاهین شهرداری بوشهر 15:45 شهید باهنر کرمان
هفته 9
جمعه 30 مهر 1395
49 فولاد خوزستان 0 0 نفت اهواز 15:00 صنایع فولاد اهواز
50 البدر بندر کنگ 2 1 صنعت نفت آبادان 15:00 البدر بندر کنگ
51 تراکتورسازی تبریز 2 1 مس کرمان 15:00 یادگار تبریز
52 شاهین شهرداری بوشهر 0 0 سپاهان اصفهان 15:00 مهدوی بوشهر
53 برق جدید شیراز 0 1 گهر زاگرس دورود 15:00 دستغیب شیراز
54 گل گهر سیرجان 2 2 ذوب آهن اصفهان 15:00 گل گهر سیرجان
هفته 10
پنجشنبه 06 آبان 1395
55 مس کرمان 0 1 فولاد خوزستان 15:00 شهید باهنر کرمان
56 صنعت نفت آبادان 2 0 تراکتورسازی تبریز 15:00 تختی آبادان
57 نفت اهواز 0 3 برق جدید شیراز 15:00 نفت اهواز
58 ذوب آهن اصفهان 2 0 البدر بندر کنگ 15:00 فولادشهر
59 گهر زاگرس دورود 0 2 سپاهان اصفهان 15:00 تختی دورود
60 گل گهر سیرجان 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 15:00 گل گهر سیرجان
هفته 11
چهارشنبه 12 آبان 1395
61 سپاهان اصفهان 2 0 نفت اهواز 15:00 صفائیه اصفهان
62 برق جدید شیراز 2 1 مس کرمان 15:00 دستغیب شیراز
63 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 گهر زاگرس دورود 15:00 مهدوی بوشهر
64 تراکتورسازی تبریز 2 2 ذوب آهن اصفهان 15:00 یادگار تبریز
شنبه 15 آبان 1395
65 البدر بندر کنگ 0 1 گل گهر سیرجان 15:00 البدر بندر کنگ
يکشنبه 16 آبان 1395
66 فولاد خوزستان 5 0 صنعت نفت آبادان 15:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 12
دوشنبه 24 آبان 1395
67 برق جدید شیراز 2 1 صنعت نفت آبادان 15:00 دستغیب شیراز
68 گهر زاگرس دورود 2 2 نفت اهواز 15:00 تختی دورود
69 سپاهان اصفهان 1 0 مس کرمان 15:00 صفائیه اصفهان
70 البدر بندر کنگ 2 3 شاهین شهرداری بوشهر 15:00 البدر بندر کنگ
پنجشنبه 27 آبان 1395
71 فولاد خوزستان 2 0 ذوب آهن اصفهان 15:00 صنایع فولاد اهواز
72 تراکتورسازی تبریز 1 1 گل گهر سیرجان 15:00 یادگار تبریز
هفته 13
دوشنبه 01 آذر 1395
73 صنعت نفت آبادان 0 1 سپاهان اصفهان 15:00 تختی آبادان
74 مس کرمان 0 0 گهر زاگرس دورود 15:00 شهید باهنر کرمان
چهارشنبه 03 آذر 1395
75 ذوب آهن اصفهان 1 1 برق جدید شیراز 15:00 فولادشهر
يکشنبه 07 آذر 1395
76 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 نفت اهواز 15:00 مهدوی بوشهر
77 گل گهر سیرجان 0 0 فولاد خوزستان 15:00 گل گهر سیرجان
دوشنبه 29 آذر 1395
78 البدر بندر کنگ 3 2 تراکتورسازی تبریز 14:00 البدر بندر کنگ
هفته 14
يکشنبه 07 آذر 1395
79 گهر زاگرس دورود 2 1 صنعت نفت آبادان 14:15 تختی دورود
80 سپاهان اصفهان 1 1 ذوب آهن اصفهان 14:15 صفائیه اصفهان
پنجشنبه 11 آذر 1395
81 نفت اهواز 1 0 مس کرمان 14:15 نفت اهواز
جمعه 12 آذر 1395
82 تراکتورسازی تبریز 0 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:15 یادگار تبریز
83 برق جدید شیراز 1 3 گل گهر سیرجان 14:15 دستغیب شیراز
شنبه 13 آذر 1395
84 فولاد خوزستان 2 1 البدر بندر کنگ 14:15 صنایع فولاد اهواز
هفته 15
شنبه 13 آذر 1395
85 ذوب آهن اصفهان 1 1 گهر زاگرس دورود 14:00 فولادشهر
پنجشنبه 18 آذر 1395
86 گل گهر سیرجان 1 1 سپاهان اصفهان 14:00 گل گهر سیرجان
87 صنعت نفت آبادان 0 0 نفت اهواز 14:00 تختی آبادان
جمعه 19 آذر 1395
88 البدر بندر کنگ 1 1 برق جدید شیراز 14:00 البدر بندر کنگ
89 شاهین شهرداری بوشهر 0 1 مس کرمان 14:00 مهدوی بوشهر
شنبه 20 آذر 1395
90 تراکتورسازی تبریز 0 1 فولاد خوزستان 14:00 یادگار تبریز
هفته 16
سه‌شنبه 23 آذر 1395
91 نفت اهواز 2 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 نفت اهواز
چهارشنبه 24 آذر 1395
92 گهر زاگرس دورود 1 1 گل گهر سیرجان 14:00 تختی دورود
پنجشنبه 25 آذر 1395
93 سپاهان اصفهان 1 1 البدر بندر کنگ 14:00 صفائیه اصفهان
94 مس کرمان 1 0 صنعت نفت آبادان 14:00 شهید باهنر کرمان
جمعه 26 آذر 1395
95 برق جدید شیراز 2 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 دستغیب شیراز
96 فولاد خوزستان 2 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 17
پنجشنبه 02 دی 1395
97 شاهین شهرداری بوشهر 0 2 صنعت نفت آبادان 14:00 مهدوی بوشهر
98 فولاد خوزستان 7 0 برق جدید شیراز 14:00 صنایع فولاد اهواز
99 گل گهر سیرجان 1 1 نفت اهواز 14:00 گل گهر سیرجان
100 ذوب آهن اصفهان 1 0 مس کرمان 14:00 فولادشهر
شنبه 04 دی 1395
101 البدر بندر کنگ 2 1 گهر زاگرس دورود 14:00 البدر بندر کنگ
يکشنبه 05 دی 1395
102 تراکتورسازی تبریز 1 0 سپاهان اصفهان 14:00 یادگار تبریز
هفته 18
جمعه 08 بهمن 1395
103 سپاهان اصفهان 3 2 فولاد خوزستان 14:00 صفائیه اصفهان
104 نفت اهواز 0 1 البدر بندر کنگ 14:00 نفت اهواز
105 صنعت نفت آبادان 1 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 تختی آبادان
106 برق جدید شیراز 3 2 شاهین شهرداری بوشهر 14:00 دستغیب شیراز
107 مس کرمان 1 1 گل گهر سیرجان 14:00 شهید باهنر کرمان
108 گهر زاگرس دورود 1 1 تراکتورسازی تبریز 14:00 تختی دورود
هفته 19
پنجشنبه 14 بهمن 1395
109 فولاد خوزستان 2 0 گهر زاگرس دورود 14:00 صنایع فولاد اهواز
110 تراکتورسازی تبریز 1 0 نفت اهواز 14:00 یادگار تبریز
111 گل گهر سیرجان 2 0 صنعت نفت آبادان 14:00 گل گهر سیرجان
112 برق جدید شیراز 0 4 سپاهان اصفهان 14:00 دستغیب شیراز
113 البدر بندر کنگ 0 0 مس کرمان 14:00 البدر بندر کنگ
114 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 مهدوی بوشهر
هفته 20
پنجشنبه 28 بهمن 1395
115 نفت اهواز 1 1 فولاد خوزستان 14:00 نفت اهواز
116 صنعت نفت آبادان 1 0 البدر بندر کنگ 14:00 تختی آبادان
117 مس کرمان 2 1 تراکتورسازی تبریز 14:00 شهید باهنر کرمان
118 ذوب آهن اصفهان 0 1 گل گهر سیرجان 14:00 فولادشهر
119 سپاهان اصفهان 2 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:00 صفائیه اصفهان
120 گهر زاگرس دورود 3 0 برق جدید شیراز 14:00 تختی دورود
هفته 21
پنجشنبه 05 اسفند 1395
121 فولاد خوزستان 4 1 مس کرمان 14:00 صنایع فولاد اهواز
122 تراکتورسازی تبریز 1 0 صنعت نفت آبادان 14:00 یادگار تبریز
123 برق جدید شیراز 2 1 نفت اهواز 14:00 دستغیب شیراز
124 سپاهان اصفهان 3 0 گهر زاگرس دورود 14:00 صفائیه اصفهان
125 شاهین شهرداری بوشهر 2 1 گل گهر سیرجان 14:00 مهدوی بوشهر
126 البدر بندر کنگ 1 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 البدر بندر کنگ
هفته 22
يکشنبه 15 اسفند 1395
127 نفت اهواز 2 0 سپاهان اصفهان 14:00 نفت اهواز
128 صنعت نفت آبادان 1 1 فولاد خوزستان 14:00 تختی آبادان
129 ذوب آهن اصفهان 3 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 فولادشهر
130 مس کرمان 2 0 برق جدید شیراز 14:00 شهید باهنر کرمان
131 گهر زاگرس دورود 2 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:00 تختی دورود
132 گل گهر سیرجان 5 0 البدر بندر کنگ 14:00 گل گهر سیرجان
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96