آلویس نانگ؛ بازیکن برتر میدان ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۸
شش تغییر در ترکیب اصلی الجزیره ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰
ترکیب استقلال خوزستان مشخص شد ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲